Privacyverklaring februari 2021


DaPowerrr.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens.


Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid
geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan
alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed
mogelijk te kunnen uitoefenen.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht
op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert,
plaatsen wij geen nietgeanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw
computer, mobiele telefoon of tablet.


Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.


De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook “De website”): www.dapowerrr.nl
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
DPT Gloudemans,
wonende te Rembrandtpark 91, 5143 GH Waalwijk.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële,
politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het
bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de
website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn
gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of
slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de
beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden
opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de
website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen,
moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website
of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze
waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle
geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen
onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of
uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U
zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze
website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
verhalen.
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door DaPowerrr.nl. Onder persoonsgegevens worden
verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt
door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het
verwerken van uw bestellingen.
Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede
het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via info@dapowerrr.nl.
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres
waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk
van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien
nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht
en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft
verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van
die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze
informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst
te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@dapowerrr.nl.
Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor
commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres:
info@dapowerrr.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van
iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De
beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals deze bij wet is bepaald.
Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de
harde schijf van
uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend.
Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te
vergemakkelijken. Wanneer u onze
website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van
cookies. Bij verder gebruik
van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode
van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
  inloginformatie.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website
  op basis van informatie
  over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de
  communicatie en
  informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We
  kunnen niet zien wie
  onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante
  advertenties. Uit de
  informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee
  kunnen organisaties hun
  websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het
  mogelijk om profielen van
  mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans
  persoonsgegevens
  verwerkt.
  Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 • tradetracker
  Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of
  derden op uw apparatuur
  worden geïnstalleerd.
  Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
  besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoontv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.
Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats
van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden,
behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
Danielle Gloudemans,
info@dapowerrr.nl

close

Als eerste op de hoogte van nieuwe berichten?

We houden je graag op de hoogte van ons laatste nieuws 😎

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.